Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Tư tưởng Phật giáo
 
 
Học theo hạnh của chư Phật và Bồ-tát
(05/06/2024 19:35 PM) Đức Phật Dược Sư cũng là con người, Ngài cũng sống trong thế giới Ta-bà cực khổ như mình, nên Ngài phát nguyện tu Bồ-tát đạo để thành Phật mà cứu độ chúng sanh.
 
 
Hạnh nguyện Phổ Hiền Bồ-tát
(30/04/2024 15:01 PM) Thuở nhỏ xuất gia ở chùa Huê Nghiêm, tôi thường nghe Hòa thượng bổn sư của tôi đọc trong ngày sám hối những đoạn kinh mà tôi vô cùng xúc động, mặc dù lúc đó tôi chưa hiểu đầy đủ ý nghĩa sâu sắc. Trong đoạn Hòa thượng đã đọc có những câu tôi nhớ rõ và thường suy nghĩ; nhân đây tôi nhắc lại vì có liên quan đến hạnh Phổ Hiền.
 
 
Ý nghĩa tụng kinh Dược Sư và niệm Phật Dược Sư
(28/02/2024 16:01 PM) Trí tuệ con người phải kèm theo lòng từ bi mới có thể phục vụ lợi ích cho nhân loại. Xây dựng thế giới Tịnh Lưu Ly, Đức Phật Dược Sư phát nguyện phát huy hiểu biết cao nhất để phục vụ cho người dân ở đó được hưởng cuộc sống sung sướng nhất.
 
 
Chân lý của cuộc sống Tứ chánh cần
(29/12/2023 14:44 PM) Tu Tứ chánh cần, việc thiện chưa sanh phải làm cho sanh, người chưa tốt phải làm họ tốt. Họ là bạn tốt rồi, mình ráng nuôi tình bạn tốt này vì họ là Bồ-đề quyến thuộc của mình. Không có bạn tốt, không làm được gì.
 
 
Ý nghĩa thí dụ ba xe và nhà lửa trong kinh Pháp hoa
(29/12/2023 14:00 PM) Thí dụ ba xe và nhà lửa trong kinh Pháp hoa chủ yếu Phật nói chúng ta ở trong ba cõi Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới giống như ở trong nhà lửa.
 
 
Lộ trình nhứt thừa của hành giả Pháp hoa
(21/11/2023 20:50 PM) Trong Phật giáo thường chia ra Phật giáo Nguyên thủy, Phật giáo Đại thừa và Phật giáo Kim cang thừa.
 
 
Ý nghĩa Tam quy theo tinh thần Pháp hoa
(07/11/2023 01:04 AM) Trong Phật giáo, Phật dạy từ ban đầu muốn tu, trở thành Phật tử phải thọ Tam quy. Chỉ tu Tam quy, nhưng để hiểu và trở thành Phật tử đúng nghĩa là cả vấn đề.
 
 
Cảm hạnh Quan Âm, tương thông với Quan Âm, mọi việc tự tốt đẹp
(07/11/2023 01:52 AM) Tu Pháp hoa, tụng phẩm Phổ môn thứ 25, thấy Bồ-tát Quan Âm có hạnh lóng nghe, tôi cũng muốn tu theo như Ngài; nhưng nghĩ khó đạt được kết quả. Tôi mới đọc thêm kinh Hoa nghiêm, thấy Ngài có tên là Quán Tự Tại.
 
 
Con đường truyền thông với năng lực siêu nhiên của Đức Quan Âm
(03/11/2023 19:15 PM) Tinh ba của đạo Phật đã thể hiện rõ nét khi đề xướng Phật tánh hay chân tánh của con người, theo đó không có tướng nam nữ, không có tướng già trẻ, không có tướng sang hèn...
 
 
Nguyên nhân của khổ đau và tội lỗi
(11/08/2023 20:44 PM) Bài pháp đầu tiên Phật giảng cho năm anh em Kiều Trần Như ở Lộc Uyển rằng vì vô minh, vọng kiến khiến con người khởi lòng tham lam, bực tức mà dẫn họ đi vào con đường tội lỗi và khổ đau.
 
 
TIN KHÁC TRONG:Tư tưởng Phật giáo