Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Tư tưởng Phật giáo
 
 
Tới được chân linh thỉnh Phật, Bồ-tát hiện thân độ đời
(24/05/2022 14:53 PM) Muốn tìm tới chân linh của mình phải phá cho được ngũ uẩn và phiền não thì chân linh mới hiện ra. Ngũ uẩn khởi đầu bằng sắc uẩn phá được thì thọ theo đó mất, thọ mất thì tưởng cũng hết.
 
 
Đừng để lửa sân đốt hết rừng công đức
(24/05/2022 14:03 PM) Ngài Shantideva viết trong quyển Cách sống của Bồ-tát (The Bodhisattva’s Way of Life) , đoạn kệ đầu tiên trong chương “Nhẫn” rằng: "Dẫu có bao công đức/ Như tôn kính chư Phật và thực hành bố thí/ Tích lũy qua hàng ngàn kiếp sống/ Một phút sân hận sẽ thiêu hủy tất cả".
 
 
Hai hạng người hạ tiện và tối thắng
(23/04/2022 14:12 PM) Hạ tiện hay tối thắng ở ngay nơi năng lực tự phản tỉnh, chánh niệm tỉnh giác của mỗi người.
 
 
Khởi đầu vào cửa Thánh: không lệ thuộc xã hội và thiên nhiên
(16/04/2022 12:32 PM) Các tôn giáo phát sinh trong thời kỳ sơ khai, lúc đó loài người chưa văn minh nên nghĩ mọi việc do thần linh tạo ra. Từ đó xuất hiện những nhà tu cúng bái cầu nguyện thần linh phù hộ.
 
 
Người Phật tử lễ bái cúng dường Phật với tâm như thế nào?
(11/04/2022 13:03 PM) Người Phật tử đến chùa tu học, thực tập oai nghi, trong mỗi oai nghi, hành động đều phải hiểu được ý nghĩa riêng của hành động đó từ đó chuyển hóa tâm mình trên bước đường tu thân học đạo.
 
 
Pháp hoa tâm - Pháp hoa hạnh
(18/03/2022 21:13 PM) Trong bài kệ khai kinh Pháp hoa của Tổ Phước Huệ, mở đầu ngài đặt vấn đề của kinh Pháp hoa là yếu chỉ của Phật và hạnh của Bồ-tát. Yếu chỉ của Phật là trí tuệ của Phật khác với học vấn của chúng ta. Đa số chúng ta lầm trí tuệ và học vấn.
 
 
Sức cảm hóa của sự chân thật và giản dị
(18/03/2022 21:50 PM) Dẫu ở ngôi vị nào, vai trò nào, ngài vẫn vậy: khiêm cung, tự tại, chung thủy với nếp đạo phát nguyện thuở ban đầu. Vẫn góc phương trượng đơn sơ, chiếc áo nâu sờn nếp, tận tình chỉ dạy cho hàng hậu học, từ ái với mọi người bất phân thượng hạ…
 
 
Nương trí tuệ Phật, nương nghĩa lý kinh
(02/03/2022 00:01 AM) Đạo tràng Pháp Hoa chúng ta tu Pháp hoa Bổn môn khác hơn Pháp hoa Tích môn. Pháp hoa Tích môn theo hình thức nhiều hơn. Pháp hoa Bổn môn tìm về cái gốc, tức diệu lý tiềm ẩn trong kinh để tu cho có kết quả.
 
 
Quan sát không gian bốn chiều thấy tánh con người
(24/02/2022 14:56 PM) Đức Phật nói sau khi Ngài vào Niết-bàn, những người muốn nghe được Phật, thấy được Phật, phải có Chánh niệm, Chánh định. Ý này được Phật khẳng định về bốn điều kiện có kinh Pháp hoa trong phẩm thứ 28.
 
 
Giữ giới như giữ rễ cho cây
(20/12/2021 23:17 PM) Khi tu tập giữ giới tinh nghiêm sẽ gia cố thêm cho phòng hộ các căn. Phòng hộ các căn vững chắc sẽ giúp cho giới hạnh thêm viên mãn.
 
 
TIN KHÁC TRONG:Tư tưởng Phật giáo