Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Tư tưởng Phật giáo › Bài viết
 
 
Rạng ngời Thiền tông
(24/12/2022 23:54 PM) Trong Sám Pháp hoa, tôi có viết hai câu “Niêm hoa vi tiếu tuyệt vời/ Thần quang đoạn tý rạng ngời Thiền tông”.
 
 
Quyến thuộc Bồ-đề
(23/11/2022 10:34 AM) Quan Âm, Thế Chí dẫn đường/ Văn Thù khai thị - Dược Vương cứu đời.
 
 
Trong chúng có người bất tịnh Thế Tôn không thuyết giới
(09/11/2022 14:40 PM) Lý do Đức Phật không tụng Giới bổn là theo luật định, hội chúng nghe thuyết giới phải toàn Tỳ-kheo có phạm hạnh trong sạch. Khi một vị mất tư cách Tỳ-kheo thì không được ngồi trong chúng, phải ra ngoài.
 
 
Chuyển hóa thế lực ác, phát triển thế lực thiện của thế giới vô hình và của chúng ta
(20/10/2022 17:43 PM) Nhân mùa Vu lan, tôi gợi một số ý về ý nghĩa lễ Vu lan cho Phật tử suy nghĩ, áp dụng vào đời sống tâm linh của mình. Nhớ lại lúc mới đi tu, tôi có đọc một bài thơ về Vu lan làm tôi rất xúc động, nhớ tới cha mẹ, nhất là mẹ và tổ tiên, ông bà của mình.
 
 
Tu Tịnh độ niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng giống như kinh Nguyên thủy
(20/07/2022 14:48 PM) Bài sám Pháp hoa nói về pháp môn Tịnh độ, vì tôi thấy các bậc tôn đức trước hầu hết tuyên dương pháp môn Tịnh độ và dân Việt Nam cũng có duyên với pháp môn này.
 
 
Nhân duyên nào Phật chế định pháp An cư kiết hạ
(20/07/2022 14:03 PM) An cư kiết hạ có ý nghĩa rất lớn đối với hàng xuất gia lẫn tại gia. Đó là thời điểm chư Tăng Ni dành thời gian cho việc tu học, thúc liễm thân tâm, trau giồi Giới Định Tuệ.
 
 
Thanh văn, Duyên giác, Bồ-tát chứng pháp Không, bứt phá sức hút của Nhà lửa
(30/05/2022 14:19 PM) Ngài Huệ Tư thụ đắc pháp Nhứt tâm tam quán, tập trung tư tưởng thành nhứt tâm và đi vào thế giới Không, ngài quán thấy sự vật trên cuộc đời là giả hợp.
 
 
Tới được chân linh thỉnh Phật, Bồ-tát hiện thân độ đời
(24/05/2022 14:53 PM) Muốn tìm tới chân linh của mình phải phá cho được ngũ uẩn và phiền não thì chân linh mới hiện ra. Ngũ uẩn khởi đầu bằng sắc uẩn phá được thì thọ theo đó mất, thọ mất thì tưởng cũng hết.
 
 
Hai hạng người hạ tiện và tối thắng
(23/04/2022 14:12 PM) Hạ tiện hay tối thắng ở ngay nơi năng lực tự phản tỉnh, chánh niệm tỉnh giác của mỗi người.
 
 
Khởi đầu vào cửa Thánh: không lệ thuộc xã hội và thiên nhiên
(16/04/2022 12:32 PM) Các tôn giáo phát sinh trong thời kỳ sơ khai, lúc đó loài người chưa văn minh nên nghĩ mọi việc do thần linh tạo ra. Từ đó xuất hiện những nhà tu cúng bái cầu nguyện thần linh phù hộ.
 
 
TIN KHÁC TRONG:Tư tưởng Phật giáo › Bài viết