Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Tư tưởng Phật giáo › Bài viết
 
 
Tu Tịnh độ niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng giống như kinh Nguyên thủy
(20/07/2022 14:48 PM) Bài sám Pháp hoa nói về pháp môn Tịnh độ, vì tôi thấy các bậc tôn đức trước hầu hết tuyên dương pháp môn Tịnh độ và dân Việt Nam cũng có duyên với pháp môn này.
 
 
Nhân duyên nào Phật chế định pháp An cư kiết hạ
(20/07/2022 14:03 PM) An cư kiết hạ có ý nghĩa rất lớn đối với hàng xuất gia lẫn tại gia. Đó là thời điểm chư Tăng Ni dành thời gian cho việc tu học, thúc liễm thân tâm, trau giồi Giới Định Tuệ.
 
 
Thanh văn, Duyên giác, Bồ-tát chứng pháp Không, bứt phá sức hút của Nhà lửa
(30/05/2022 14:19 PM) Ngài Huệ Tư thụ đắc pháp Nhứt tâm tam quán, tập trung tư tưởng thành nhứt tâm và đi vào thế giới Không, ngài quán thấy sự vật trên cuộc đời là giả hợp.
 
 
Tới được chân linh thỉnh Phật, Bồ-tát hiện thân độ đời
(24/05/2022 14:53 PM) Muốn tìm tới chân linh của mình phải phá cho được ngũ uẩn và phiền não thì chân linh mới hiện ra. Ngũ uẩn khởi đầu bằng sắc uẩn phá được thì thọ theo đó mất, thọ mất thì tưởng cũng hết.
 
 
Hai hạng người hạ tiện và tối thắng
(23/04/2022 14:12 PM) Hạ tiện hay tối thắng ở ngay nơi năng lực tự phản tỉnh, chánh niệm tỉnh giác của mỗi người.
 
 
Khởi đầu vào cửa Thánh: không lệ thuộc xã hội và thiên nhiên
(16/04/2022 12:32 PM) Các tôn giáo phát sinh trong thời kỳ sơ khai, lúc đó loài người chưa văn minh nên nghĩ mọi việc do thần linh tạo ra. Từ đó xuất hiện những nhà tu cúng bái cầu nguyện thần linh phù hộ.
 
 
Pháp hoa tâm - Pháp hoa hạnh
(18/03/2022 21:13 PM) Trong bài kệ khai kinh Pháp hoa của Tổ Phước Huệ, mở đầu ngài đặt vấn đề của kinh Pháp hoa là yếu chỉ của Phật và hạnh của Bồ-tát. Yếu chỉ của Phật là trí tuệ của Phật khác với học vấn của chúng ta. Đa số chúng ta lầm trí tuệ và học vấn.
 
 
Nương trí tuệ Phật, nương nghĩa lý kinh
(02/03/2022 00:01 AM) Đạo tràng Pháp Hoa chúng ta tu Pháp hoa Bổn môn khác hơn Pháp hoa Tích môn. Pháp hoa Tích môn theo hình thức nhiều hơn. Pháp hoa Bổn môn tìm về cái gốc, tức diệu lý tiềm ẩn trong kinh để tu cho có kết quả.
 
 
Quan sát không gian bốn chiều thấy tánh con người
(24/02/2022 14:56 PM) Đức Phật nói sau khi Ngài vào Niết-bàn, những người muốn nghe được Phật, thấy được Phật, phải có Chánh niệm, Chánh định. Ý này được Phật khẳng định về bốn điều kiện có kinh Pháp hoa trong phẩm thứ 28.
 
 
Giữ giới như giữ rễ cho cây
(20/12/2021 23:17 PM) Khi tu tập giữ giới tinh nghiêm sẽ gia cố thêm cho phòng hộ các căn. Phòng hộ các căn vững chắc sẽ giúp cho giới hạnh thêm viên mãn.
 
 
TIN KHÁC TRONG:Tư tưởng Phật giáo › Bài viết